Fontos tudnivalókA projekt keretében XVI. kerületi regisztrált munkanélküliek és:
 
 • 25. életévüket be nem töltött pályakezdő álláskeresők vagy, 
 • a roma etnikai kisebbséghez tartozók vagy; 
 • olyan nők, akik a megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek vagy; 
 • olyan nők, akik a saját háztartásukban legalább egy eltartottal egyedül élnek vagy; 
 • 50 éven felüliek 

sokoldalú fejlesztése folyik. Általános készségfejlesztés, számítógép-felhasználói ismeretek és idegen nyelv (angol, német) oktatása mellett a résztvevők OKJ-s képzésben (szociális gondozó és ápoló, kertfenntartó, irodai asszisztens) vesznek részt, majd biztosítjuk 6 hónapos támogatott foglalkoztatásukat és 6 hónapos továbbfoglakoztatásukat. A foglalkoztatás közösségi feladatokra irányul az Önkormányzat területén működő közhasznú intézményekben, a továbbfoglalkoztatás részben az önkormányzati intézményekben folytatódik, részben a nyílt munkaerőpiacon az Alapítvánnyal kapcsolatban álló szervezeteknél, cégeknél.


Az egyes OKJ-s szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása a lap alján található.

A projekt szakaszai

1. bevonás (összesen 8 tevékenység) – 2012. 09. 01 - 2012.10. 30. – összesen 2 hónap

a/ Toborzás – a potenciális résztvevők megkeresése.

b/ Egyéni interjú – célok, elképzelések, a programban való részvétel feltételeinek tisztázása. c/ Kiválasztás és bevonás – 30 fő kiválasztása és a projektben való részvétel feltételeiről együttműködési megállapodás megkötése.

d/ Kompetencia vizsgálat – a meglévő készségeik, képességeik felmérése.

e/ A szociális helyzet felmérése – egyéni beszélgetés során

f/ Pályaalkalmassági, munkalélektani, egészségügyi alkalmassági vizsgálat a tervezett munkakörökhöz és az ehhez kiválasztott OKJ-s képzésekhez szükséges vizsgálatok.

g/ Pályaorientáció - lehetőségek és az elképzelések közelítése. Eredményeként az egyénnel közösen kiválasztásra kerül az adott képzés.

h/ Egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv készítésea közösen kitűzött célok, az azok eléréséhez igénybe vett fejlesztési területek és szolgáltatások meghatározása, azok ütemezése.

i/ Felnőttképzési és munkaszerződés megkötése - a célcsoport és a projektet megvalósító illetve a képzést végző szervezet közötti szerződéses kapcsolat biztosítása.


2. képzés (összesen (összesen 7 tevékenység) – 2012. 10. 01 - 2013. 06. 30. – összesen 9 hónap

a/ A tanulási és munkamotiváció kialakítása, fenntartása, tanulási technikák elsajátítása egyéni konzultációk

b/ A hiányzó alapismeretek pótlása, általános készségfejlesztés - egyéni foglalkozások során a mentorok és tutorok segítségével, kiemelten a későbbi képzésekhez szükséges készségekre koncentrálva.

c/ Számítógép-felhasználói ismeretek30 órás képzés - e-ügyintézés: e-banki szolgáltatás, e-kereskedelem, e-biztonság: vírusmentes PC otthon, biztonságos oldalak, a világháló megismerése, böngészőprogramok, webes keresők, e-kommunikáció - levelezés, kommunikáció az interneten, a munka digitális világa – munkakeresés és munkavállalás az internet segítségével.

d/ Idegen nyelv oktatása (angol, német) - A résztvevők idegen nyelvi kompetenciáit, elsősorban a szóbeli és írásbeli kommunikációt fejlesztő 60 órás kurzus, a szintfelmérés során felmerülő igényeknek megfelelően.

e/ Tutorálás - egyéni fejlesztő foglalkozások a képzés és a vizsgára való felkészítés időszakában. A képzésbe bevontak tervezett heti egyéni tutorálási óraszámkerete 3 óra.

f/ OKJ-s képzés – a képzési tevékenységek közül ez a legfontosabb, mivel ez biztosítja a projekt végén a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedést.


3. elhelyezkedést segítő szolgáltatások (összesen 6 tevékenység) – 2013. 03. 01 - 2014. 01. 31. – összesen 11 hónap

a/ A célcsoport munkába állási igényeinek felmérése - Helyszín, időbeosztás, teljes vagy rész-munkaidő – ezt a mentorok mind a támogatott foglalkoztatás, mind a továbbfoglalkoztatás előtt felmérik.

b/ Munkahelykeresés – a támogatott foglalkoztatás, illetve a továbbfoglalkoztatás előtt.

c/ Munkajogi felkészítés - A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei, a munkavállaló jogai és kötelességei – egyéni konzultáció, tanácsadás formájában.

d/ Rendszeres konzultációk a munkáltatóval, az elhelyezkedett célcsoporttagokkal és munkatársaikkal - Problémamentes foglalkoztatás esetén havi egyszeri konzultáció, probléma esetén azonnali konzultáció, mediáció.

e/ Álláskeresési technikák - Önéletrajz és motivációs levél készítése, álláshirdetések, állásinterjúra való felkészítés egyéni tanácsadás formájában.

f/ Munkaerő-piaci egyéni tanácsadás - Tipikus és atipikus foglalkoztatási formák, jogviszonyok, önkéntesség.


4. pszicho-szociális szolgáltatások (összesen 5 tevékenység) – 2012. 09. 01 - 2014. 01. 31. – összesen 17 hónap

a/ Mentorálás - A bevonástól kezdve a projekt befejezéséig zajló folyamatos tevékenység, melynek során a mentorok figyelemmel kísérik a bevontak előrehaladását az egyéni fejlesztési és képzési terv alapján, segítenek a felmerülő problémák kezelésében, szükség esetén a tutorokhoz vagy más szakemberhez irányítják a mentoráltakat.

b/ Csapatépítés - 2 napos - az önálló és a csapatban történő munkavégzésre való képesség fejlesztése szituációs gyakorlatok, szerepjátékok segítségével.

c/ Pszichológiai tanácsadás - Egyéni vagy csoportos – önismeret, személyiségfejlesztés, együttműködés, konfliktuskezelés, problémamegoldás, érdekérvényesítés, stressz-kezelés – összesen 30 alkalom.

d/ Családsegítés – A segítség lehet a háztartás-vezetéssel, anyagi nehézségek megoldásával, ügyintézéssel, információnyújtással, életviteli/ kapcsolati/ lelki/ gyermeknevelési problémával kapcsolatos.

e/ Önsegítő csoport szervezése – A találkozókon tapasztalatcsere folyik a sikerek és problémák megosztásával, problémamegoldó stratégiaalkotással. A mentorok a csoport munkájában facilitáló szerepet töltenek be.


5. kiegészítő szolgáltatások (összesen 4 tevékenység) – 2012. 10. 01 - 2014. 02. 28. – összesen 16 hónap

a/ Családi napok szervezése – A családi napok programja: a résztvevők bemutatkozása, a projekt tevékenységeinek és eredményeinek bemutatása, közös főzés, kézműves és sportfoglalkozások.

b/ A célcsoport bevonása az adminisztrációs tevékenységekbe – A célcsoport azon tagjait kívánjuk bevonni, akik irodai asszisztens képzésben vesznek részt. Így olyan készségeket sajátíthatnak el, melyeket későbbi foglalkoztatásukban is felhasználnak.

c/ Jogsegélyszolgálat - jogi tanácsadás a munkavállalással vagy egyéb, magánéleti problémákkal kapcsolatban külső jogi tanácsadó igénybevételével.

d/ Mediáció a munkahelyi beilleszkedést kísérő konfliktusok esetében képzett mediátoraink (a szakmai munkatárs és a mentorok) vezetésével.

A Szociális gondozó és ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat 
 • Felméri a fogyatékos ember sajátos szükségleteit 
 • Fogyatékos emberek körében szociális gondozást végez 
 • Vezeti a gondozási, ápolási, fejlesztési terv és a rehabilitációs program dokumentációját 
 • Felméri az idős emberek sajátos szükségleteit 
 • Idős emberek körében szociális gondozást végez 
 • Végzi az idősellátás adminisztrációját


A Kertfenntartó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Vállalkozást alapít/ működtet/ szüntet meg 
 • Tervet készít, kalkulációt végez 
 • Előkészítő tevékenységet végez, végeztet 
 • Növényápolást végez, végeztet 
 • Eszközöket használ, gépeket üzemeltet, használ, karbantart 
 • Előírások szerint dolgozik, dolgoztat 
 • Dokumentációt használ, készít, készíttet 
 • Irányítási, szervezési feladatokat ellát 
 • Építés-előkészítő műszaki munkákat végez 
 • Tereprendezési munkát végez 
 • Alépítményi szerkezeteket készít 
 • Felépítményi szerkezeteket készít, fenntart 
 • Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyez, fenntart 
 • Növényültetés-, virágágy kiültetés-, gyepesítési munkát végez 
 • Parkfenntartási, gondozási munkát végez


Az Irodai asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Adatbeviteli feladatot végez 
 • Ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ 
 • Iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz 
 • Dokumentumszerkesztési feladatot végez 
 • Jegyzőkönyvi dokumentumot készít 
 • Adatfelvétel, eseményrögzítés előkészítésével kapcsolatos feladatokat lát el 
 • Elektronikus szövegfeldolgozást végez 
 • Irat- és dokumentumszerkesztést végez 
 • Számítógépen információt kezel 
 • Gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot végez 
 • Beszédjegyzéssel kapcsolatos feladatot végez 
 • Jegyzőkönyv-vezetési feladatokat lát el 
 • Áttételi dokumentumokat készít 
 • Gyorsírói feladatokat lát elKapcsolatot létesít és tart fenn 
 • Írásbeli kapcsolattartási feladatokat lát el